Право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

Tags

, , , , ,

Официален отговор на НАП във връзка със следното запитване –

изх. № 24-39-65

дата 18.12.2015 г.   

Относно: право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …………..,

Във връзка с Ваше искане за методологично разглеждане, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г. по повод писмено запитване и две неприключили производства по обжалване на ревизионни актове, по отношение на писменото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Continue reading

Advertisements

Нови промени в ЗДДС от 10.02.2015

Приети са редица нови промени според които ще е необходима регистрация по ДДС в случаите когато извършвате :

1.  Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на програми и оборудване;

2.  Доставка и осъвременяване на софтуер;

3.  Доставка на образи, текст и информация и предоставяне на бази данни;

4.  Доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;

5.  Доставка на дистанционно обучение.

Данъчно облагане по ЗДДС при КЧТ – клон на чуждестранен търговец

Tags

, , , , , ,

Как се третира данъчното облагане между КЧТ в България – клон на чуждестранен търговец регистриран в търговския регистър спрямо българското законодателство

Съгласно Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС – изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г.) –

чл. 3, ал. 1 –  Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

и чл.3 , ал.6 – Не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.

ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Tags

, , ,

ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ИНТЕРНЕТ (ЧЛ. 21 АЛ. 7 ОТ ЗДДС, ДВ бр.95 от 01.12.2009г.) 

Мястото на изпълнение на доставка на услуги, извършвани по електронен път, е на територията на страната, когато са налице едновременно следните условия:

1. получател по тези доставки е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребивава на територията на страната;

2. доставчик е данъчно задължено лице със седалище или постоянен обект, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване са извън Общността;

ДОСТАВКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

Tags

, , , ,

(ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗДДС, ДВ бр.95 от 01.12.2009г.) 

Мястото на изпълнение при предоставяне на електронни съобщителни услуги и услуги по разпространение на радио и телевизия е на територията на страната, когато са налице едновременно следните условия:

1. получател по тези доставки е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;

2. доставчик е данъчно задължено лице със седалище или постоянен обект, откъдето то извършва своята икономическа дейност, извън Общността, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване са извън Общността;

3. услугата се използва ефективно на територията на страната.

ДАНЪЧЕН КРЕДИТ – чл. 68, ал. 1 от ЗДДС

Tags

, , ,

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за :

1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;

2. извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие  за облагаема доставка;

3. осъществен от него внос;

4. изискуемия от него данък като платец по глава осма.

            Правото на приспадане на данъчен кредит по правило възниква, когото подлежащият на приспадане данък стане изискуем. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ 

Основен принцип – 

Чл.68 от ЗДДС

Само данъкът, начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка може да бъде приспаднат от данъка, който е изискуем от лицето

Условия относно предназначението на стоките и услугите 

Чл.69 от ЗДДС

Стоките или услугите трябва да бъдат :

– използвани за целите на облагаемата дейност   (изцяло или частично);

– необходими за облагаемата дейност.

Условия относно наличието на документи

Чл. 71 от ЗДДС

Необходимо е :

– лицето да притежава данъчен документ в който данъкът да е посочен на отделен ред, или

– притежава митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, където лицето е посочено като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък или даващ възможност за изчисляването на тази сума (чл. 56 от ППЗДДС) (виж становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-58/12.02.2009г.) , или

– притежава административен акт, издаден от митнически орган (чл.56а от ППЗДДС) (виж горепосоченото становище) , или

– лицето е издало протокол и данъкът е самоначислен в случаите по глава VІІІ, или

– притежава документ по чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС в случаите на публична продан

– притежава документите определени в ППЗДДС в случаите на правоприемство по чл.10 от ЗДДС

– (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и протокол по чл. 151в, ал. 8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът прилага глава седемнадесета “а“                                                                    ;

– (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и е издало протокол по чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът не прилага глава седемнадесета “а”.

Условия относно сроковете за упражняване на правото на ДК

Чл. 72 от ЗДДС

правото на приспадане на данъчния кредит трябва да бъде упражнено през данъчния период на възникване на това право на приспадане, или в един от следващите 12 данъчни периода

ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ, ТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНО КАТО ТАКОВА ОТ СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА ПРЕДВИДЕНА В ЗАКОНА– чл. 70 от ЗДДС

Указание за прилагане на обратно начисляване на ДДС

Tags

Указание № 4/17.03.2014 г. на МФ за прилагане на глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 към закона в сила от 01.01.2014 г.

Свалете указанието от тук : указание обратно начисляване на ДДС

Внос от Турция на машина

Tags

,

Въпрос : Фирма, която не е регистрирана по ДДС иска да си купи машина на стойност 1500 евро от производител в Турция. Изпратиха ни проформа
фактура, в която е написана общата цена машина+транспортни разходи до адрес в
България+митнически такси. В тази фактура ДДС-то е написано като 0%. Интересувам
се, когато машината достигне до митницата в България ще й бъде ли начислено ДДС?

Отговор : Тъй като най-вероятно стоката не попада в освобождаванията по чл. 58 ал.
1 от ЗДДС при оформянето й под митнически режим внос за крайно потребление в
митните сборове ще бъде начислен и ДДС. Митните сборове, вкл. начисления ДДС, се
плащат от вносителя ефективно към митницата. Ако вие сте вносител, съгласно
условията на доставка, договорени с турския продавач, митните сборове ще бъдат за
Ваша сметка.

Данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите , при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка.

Tags

,

Във връзка с множество постъпили запитвания относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО  на префактуриране на разходи между данъчно задължени лица , като префактурирането не съпътства задължения , свързани с основна доставка между лицата, на основание чл.10 ал.1 , т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изрязяваме следното принципно становище по въпросите , повдигнати в запитванията :

…………………..

Трябва ли да се начислява ДДС при префактуриране на електрическа енергия и мобилни услуги и други услуги от една фирма на друга регистрирани по ДДС.

…………………….

Свалете целия документ от  тук : Становище относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС

Място на изпълнение на услуга(доставка) извън територията на България

Tags

, , , ,

Доставчик на услуга с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, от който се предоставя услугата (ако няма, това е мястото на пребиваване на доставчика) – България и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС извършва услуга на контрагент(получател)  с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, на който се предоставя услугата (ако няма, това е мястото на пребиваване на получателя) Европейски съюз и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС

То  съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.

Примерен текст за фактура:

Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2. Обратно начисляване. (The delivery is not a subject of VAT taxation in Bulgaria in accordance with art 86, par. 3 in connection to art.21, par.2. Reverse Сharge.)
Доставката се включва във VIES декларацията, ако получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.

Ако получателя на доставката(услугата) е регистрирано в трета страна то : спрямо общо правило при облагането на услугите – чл.21, ал.1 и ал.2 важат същите правила посочени по-горе.