ДДС ПО ИНТЕРНЕТ

Електронната услуга дава възможност за подаване на
ежемесечните справки-декларации и дневниците за покупки и продажби
по интернет. Фирмите, регистрирани по ДДС, могат да подават ДДС доку-
ментите си 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. “ДДС по интернет”
спестява време, пари и чакането на опашки в териториалните данъчни
дирекции (данъчните подразделения). Не изисква големи инвестиции, а в
същото време улеснява фирмите при контакта им с администрацията. Над
9000 фирми използват в момента услугата “ДДС по интернет
Въвеждането на нови електронни услуги е част от политиката за огра-
ничаване на личния контакт между гражданите и държавните служители и е
свързано със създаването на Националната агенция за приходите (НАП).
От 2006 г. агенцията ще събира “под един покрив” данъците и задъл-
жителните осигурителни вноски.
Какво е “ДДС по интернет”?

За да спести времето и усилията на фирмите при ежемесечния
им контакт с данъчната администрация, данъчната администра-
ция разработи услугата “ДДС по интернет”. Услугата е достъпна за всички
регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност лица и дава
възможност на фирмите да подават чрез интернет месечните справки-дек-
ларации и дневници по ДДС.
Кой може да използва услугата “ДДС по интернет”?
За да ползвате услугата, трябва:
• Да сте регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.
• Да имате универсален електронен подпис.
• Да имате достъп до интернет.
Как да подадете декларацията си по ДДС чрез интернет?
За да можете да ползвате услугата “ДДС по интернет”, задължи-
телно трябва да имате универсален електронен подпис. Ако ня-
мате, можете да си купите от организациите, които в момента
предлагат:
“Банксервиз” АД (www.b-trust.org/index_bg.html) и
“Информационно обслужване” АД (www.stampit.org/).

След това трябва да попълните стандартен документ – заявление,
което се подава еднократно в териториалната данъчна дирекция (данъчното
подразделение), където е регистрирана фирмата. С него Вие заявявате пред
администрацията, че ще ползвате електронната услуга “ДДС по интернет”.
В заявлението се попълват данните на фирмата, на чието име е издаден
електронния подпис, както и данните за лицето, което ще подава ДДС
документите по електронен път.
Следващата стъпка е посещение в интернет страницата на Главна
данъчна дирекция на адрес http://www.taxadmin.minfin.bg/dds/, за да
подадете ДДС документите си. Системата изпраща автоматично потвърждение
за приетите документи, с входящ номер и дата, и протокол за приемане на
декларации и дневници по ДДС.
Как става подаването на декларациите и дневниците
по ДДС по интернет?
След като се направят всички необходими настройки на софтуера
на компютъра, където е инсталиран електронния подпис, се
преминава към зареждане на страницата, от която се изпращат данните –
http://www.taxadmin.minfin.bg/dds. На екрана се визуализира електронната дек-
ларация. Първо укажете мястото (директорията), в която вашата счетоводна
или друга програма е съхранила трите стандартни файла – Етикет, Покупки и
Продажби. Данните се изчитат автоматично от системата и зареждат справ-
ката-декларация. Тази информация се зарежда и в базата данни на Главна
данъчна дирекция.

Дадена е възможност определени полета от декларацията
да се попълват допълнително. В срок от 24 часа се получава протокол, с
който се потвърждава приемането на декларацията. Протоколът съдържа
и обобщени данни от дневниците за покупките и продажбите, получени в
Главна данъчна дирекция.
Какви са техническите изисквания?

За да ползвате услугата “ДДС по интернет”, се препоръчва използ-
ването на Internet Explorer версия 5.0 или по-висока; операционна
система, която поддържа 128 битово криптиране. Криптирането на данните
гарантира сигурността на информацията, която изпращате.
Софтуерът, който генерира файловете с данни за ДДС документите, е
безплатен и може да се свали от http://www.taxadmin.minfin.bg/dds.php.
Ако имате допълнителни въпроси за услугата “ДДС
по интернет”, моля обадете се на денонощния телефон
за данъчна информация 02 988 40 40 30 65 или посетете
http://www.taxadmin.minfin.bg
Тази брошура се издава от Националната агенция за приходите
и Главна данъчна дирекция.

ДДС по интернет – регистрация по ДДС по интернет – подаване на ДДС по интернет

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s