Tags

,

Въпрос: Българска фирма внася от Китай нова стока на нашия пазар. Поради
факта, че стоката е на търговска марка, която не е известна у нас се раздават
безплатно малки опаковки като рекламни мостри на различни контрагенти –
бъдещи клиенти. Към края на януари 2012 г. общата стойност на раздадените
мостри е 3000 лв., като стойността на единица е приблизително 12 лв. Трябва ли
фирмата да начисли ДДС върху стойността на разпределените като мостри стоки,
като се има предвид, че при вноса е ползвала данъчен кредит за тях?
Отговор:

Поради обстоятелството, че продуктите са раздадени на различни
бъдещи клиенти с рекламна цел и тяхната единична цена е незначителна, за
българската фирма няма да възникне задължение да си самоначисли данък за
безвъзмездно предоставените стоки.
При тази ситуация следва да се приложи разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС,
където е разписано, че за целите на облагането безвъзмездното предоставяне на
стоки с незначителна стойност с рекламна цел или предоставянето на мостри не се
счита за възмездна доставка. Определение за „незначителна стойност“ по смисъла
на ЗДДС е дадено в т. 9 на §1 от ДР на същия закон, а именно – „Стоки с
незначителна стойност и услуги с незначителна стойност са стоките и услугите,
чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по
които получател е едно и също лице“.

В тази връзка фирмата трябва да разполага с документи, удостоверяващи, че
единичната пазарна цена на раздадените мостри е под определения праг от 30 лв., както и че те са предадени на бъдещите клиенти при провеждането на рекламна кампания, като един и същи клиент при това не е получил серия от количества  стоки. Най-вероятно документите, с които разполага фирмата са протоколи за раздадените количества и стойността на стоките (мострите), получени от контрагентите–бъдещи клиенти заедно с решение за провеждане на такъв вид маркетингова стратегия. Разбира се необходимо е да е налице пълно съответствие между посочените количества и направените счетоводни статии за разходваните материални запаси.

Advertisements