Tags

, ,

Въпрос:

Българска фирма регистрирана по ДДС, ще извърши проектантска слуга
– изготвяне на проект по част О и В (отопление и вентилация) на сграда,
намираща се в Румъния. Получател по фактурата ще бъде румънска фирма,
регистрирана по ДДС в Румъния. Каква фактура трябва да издаде българската
фирма и какъв ДДС трябва да начисли?
Отговор:

В конкретната ситуация, когато и двете фирми са регистрирани по ДДС
отговорът на въпроса ще бъде кратък. В тази връзка мястото на изпълнение на осъществената доставка на услуга, извършена от доставчика се определя съгласно

чл. 21, ал. 4 от ЗДДС и е там, където се намира недвижимия имот, или в случая на
територията на Румъния (държава членка от ЕС). Поради това обстоятелство
доставката е извън териториалния обхват на нашия ЗДДС и не подлежи на
облагане с нашия ДДС.
На основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС за доставката не следва да се начислява данък.
Издадената фактура за проектантската услуга трябва да се отрази в колона 23 на
Дневника за продажби и съответно в клетка 18 на Справка декларацията по ДДС.

Advertisements