Tags

, ,

Въпрос:

При въвеждането на фактурите в дневника за покупки за м.01.2012 год.
е допусната грешка, като на мястото на един контрагент по една фактура е
записан друг (с друг ЕИК), но иначе номера, датата и сумата на фактурата са
верни. Как може да се коригира/отстрани направеното несъответствие и в какъв
срок следва да се направи?

Отговор:

Относно правилното и точно документиране на доставките съгласно чл.

126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за направени грешки, установени след изтичане на срока за
подаване на съответната справка декларация по ДДС следва да се уведоми
писмено териториалната дирекция на НАП. Според цитираната разпоредба
компетентния орган по приходите е длъжен да предприеме действия за промяна
на задължението на лицето за съответния данъчен период – при неправилно
отразени в отчетните регистри документи.
От гореизложеното става ясно, че законодателят е имал предвид случаите на
грешки, които водят до промяна на ДДС резултата за съответния месец. В
конкретния случай обаче се разбира, че направеният пропуск не променя числата
и сумите по вече подадената справка-декларация. За съжаление неправилно
въведения контрагент може да доведе до проблеми с признаването на данъчния
кредит по сделката при насрещна проверка или ревизия. Поради това е добре
писмено да се уведоми съответната ТД на НАП за несъответствието и то да се
отстрани, като се коригират данните на контрагента.
Въпреки, че въпросната грешка не предполага органите на приходната
администрация да възложат проверка или данъчна ревизия на данъчно
задълженото лице, няма гаранция това да не се случи. Именно поради този
минимален риск фирмата сама трябва да прецени дали да уведоми писмено
данъчните органи или да пропусне да „открие” грешката си, тъй като няма срок за
откриване на грешки, а съответната ТД на НАП се уведомява само за откритите.

Advertisements