Tags

, , ,

Въпрос:

Новообразувано ЕООД възнамерява да придобие чрез покупко-
продажба по чл. 15 от ТЗ предприятие на ЕТ. Едноличният търговец е регистриран по ДДС , а ЕООД-то не е. Трябва ли след придобиването на ЕТ правоприемника да се регистрира по ДДС при положение, че покупката ще бъде извършена по балансовата стойност на ЕТ, която няма да надвиши 25 000 лева. Ако има задължение за регистрация по ЗДДС какви са сроковете?

Отговор:

Цената на преобразуването не е от значение за определянето на
задължението на правоприемника за регистрация по ЗДДС.
В конкретната ситуация имаме т.нар. специфичен случай на регистрация и по-
точно на задължителна регистрация в резултат на преобразуване, съгласно
разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от ЗДДС.
Регистрацията по ал. 1 на чл. 132 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за
регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по прехвърляне на
предприятието по чл. 15 от ТЗ в търговския регистър. Съответно датата на
регистрацията в този случай ще бъде същата тази дата на(чл. 132, ал. 3 от ЗДДС)
При този начин на регистрация, регистрационният опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
за наличните активи се съставя към датата на регистрацията и се подава до 14-ия
ден включително след тази дата.
Трябва да добавим още, че според разписаното в чл. 10 ал. 3 от ЗДДС едноличното
дружество с ограничена отговорност, е правоприемник и на всички права и
задължения по този закон във връзка с получените стоки или услуги (по баланса на
ЕТ), включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията
за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Advertisements