Tags

, ,

Въпрос:

Мога ли да се регистрирам за агент по възстановяване на ддс на
чуждестранни физически лица?
Отговор:

За да добиете право да се регистрирате трябва да отговаряте на
определенията в чл. 9 ал. 1 от Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. да сте търговец
по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на
ЕС, или страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
Освен това, трябва да отговаряте едновременно следните условия:
1. да сте регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;

2. да сте установени на територията на страната минимум от две години;
3. да разполагате с най-малко 200 хил. лв. във финансови активи и/или
дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството;
4. не е в производство по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;
5. нямате влязло в сила наказателно постановление за нарушение на данъчното,
счетоводното, митническото или валутното законодателство на стойност над 5000
лв. за последните 2 години;
6. нямате изискуеми и ликвидни публични вземания над 5000 лв.;
7. представляващите са лица, които:
– не са осъждани за престъпление от общ характер;
– не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено
отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори.

Advertisements