Tags

, ,

Въпрос:

Какви са последните изменения за чуждестранно физическо лице за да
възстанови ДДС?

Отговор:

Последните изисквания по чл. 2 от Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. в
сила от 20.01.2012 г., са че всяко чуждестранно физическо лице има право да
поиска да му бъде възстановен правомерно начисленият и платен данък върху
добавената стойност, включен в цена на закупени от него стоки на територията на
Европейския съюз, когато едновременно са налице следните условия:
1. чуждестранното физическо лице изнесе стоките извън територията на
Европейския съюз в непроменен вид не по-късно от последния ден на третия
месец, следващ месеца, през който е издадена фактурата за получената доставка;
2. доставчикът на стоки е лице, което към дата на издаване на фактурата има право
да извършва продажби на стоки с право на възстановяване на данък върху
добавената стойност;
3. размерът на данъка върху добавената стойност по една фактура е равен или
надвишава 50 лв. или равностойността му в евро;

4. чуждестранното физическо лице упражни това свое право не по-късно от 6
месеца от датата на издаване на фактурата за получената доставка.
Правото на възстановяване на чуждестранното физическо лице не се отнася за
следните стоки:
1. алкохолни напитки;

2. тютюн и тютюневи изделия;

3. течни горива.

Advertisements