Tags

,

Въпрос:

Задължен ли е акредитираният представител да води счетоводство?
Отговор:

Съгласно Законът за данък добавена стойност /ЗДДС/ акредитиран
представител на чуждестранно лице може да бъде само дееспособно физическо
лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно
юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в
несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и
задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за
приходите. Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по
всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон.
Чл. 133 ал. 1 от ЗДДС гласи, че чуждестранно лице, което има постоянен обект на
територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на
условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по
избор, се регистрира чрез акредитиран представител, с изключение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред. Относно воденето на
счетоводство важи регламента на чл. 123 ал. 1 от ЗДДС, т.е. „всяко регистрирано
лице води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на
задълженията му по този закон от органите по приходите”.

Advertisements