Tags

,

Въпрос:

Имаме грешно декларирана фактура в дневника за продажби с начислен
ДДС облагаеми доставки ДДС 20% а фактически доставката е с нулева ставка, как
да се направи корекцията?
Отговор:

За допуснатата грешка, ако е установена след изтичането на срока за
подаване на справка-декларацията, се поправя чрез писмено уведомяване на
компетентния орган по приходите /НАП/, който предприема действия за промяна
на задължението на лицето за съответния данъчен период – при неправилно
отразени в отчетните регистри документи, съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 3,
т. 2 от Закона за данък добавена стойност.

Advertisements