Tags

, ,

Въпрос:

Как се определя кое лице има право за възстановяване на ДДС за лични
стоки?

Отговор:

Въпросът касае възстановяването на начисления и платен данък върху
добавената стойност на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от
тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от
територията на страната.
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-12 от 24 август 2006
г.”чуждестранно физическо лице” е данъчно незадължено физическо лице, което
има постоянно местожителство извън територията на Общността. Не са
чуждестранни физически лица:
-членовете на дипломатическия персонал и административно-техническия
персонал, определени съгласно чл. 1, букви “d” и “f” на Виенската конвенция за
дипломатическите отношения, и членовете на техните семейства;
– консулските длъжностни лица и консулските служители, определени съгласно чл.
1, букви “d” и “е” на Виенската конвенция за консулските отношения, и членовете
на техните семейства;
-членовете на персонала на представителствата на междуправителствени
организации, които функционират на територията на Република България по силата
на международен договор, сключен от Република България със съответната
организация.

Advertisements