Tags

, ,

Въпрос: Дължим ли е ДДС за аванса, след регистрацията по ДДС?
Отговор: В сила от 01.01.2010 г. е изискването, визирано в чл. 25, ал. 8 от Закона за
данък добавена стойност /ЗДДС/, че когато нерегистрирано по ЗДДС лице получи
авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка
след датата на регистрацията си по ЗДДС, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем
данъкът по доставката.

Advertisements