Tags

,

Въпрос: Каква е санкцията, при отразена по-късно в дневниците по ДДС
анулирана фактура?
Отговор: Става дума за период, след периода когато е трябвало да бъде отразен
документа. В този случай е приложима разпоредбата на чл. 182 от Закона за данък
добавена стойност /ЗДДС/ т.е. регистрирано лице, което не издаде данъчен
документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните
регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-
малък размер, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с
имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на
определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. Когато е в
следващия данъчния период, от този в който документът е следвало да бъде
издаден или отразен, което води до определяне на данъка в по-малък размер,
глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в
по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.

Advertisements