Tags

, , , , , ,

ВЪПРОС: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, сключва
договор за консултантски услуги и реклама с немска фирма, регистрирана по
ДДС в Германия, която няма постоянен обект на територията на страната. За
извършените консултантски услуги българската фирма трябва да издаде фактури
и да получи възнаграждение. Следва ли българската фирма да се регистрира по
чл. 97а от ЗДДС и дължи ли ДДС?
ОТГОВОР: От началото на 2010 година е променено основното правило при
определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга. Това се налага от
измененията на чл. 21, ал. 2, чл. 82, ал. 2 и чл. 97а от ЗДДС. Съгласно разпоредбата
на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато
получателя е данъчно задължено лице е мястото, където получателят е установил
независимата си икономическа дейност.
Когато няма място на установяване на такава дейност или постоянен обект,
мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или
обичайното пребиваване на получателя. Това обстоятелство налага въвеждането
на нова специална регистрация по ЗДДС (от 01.01.2010 г), свързана със задължение
за регистрация при доставка на услуги данъка, за които е изискуем от получателя.
По смисъла на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко
данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 установено на територията на
страната, което предоставя услуги по чл. 21 ал. 2 от закона с място на изпълнение
на територията на друга държава членка на общността. Поради факта, че местното
Дружество предоставя именно такива услуги с място на изпълнение в друга
държава членка – Германия, за него възниква задължение за регистрация по реда
на чл. 97 а, ал. 2 от ЗДДС.
За осъществените доставки на услугите по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС след своята
регистрация по ЗДДС местното Дружество няма да начислява данък, тъй като
същите ще са с място на изпълнение – съответно мястото където получателя е
установил независимата си икономическа дейност – Германия. Самото задължение
за подаването на заявление и за специалната регистрация възниква не по-късно от
7 дни преди датата, на която данъка за доставката е станал изискуем – това може бъде авансово плащане или данъчно събитие. В този случай данъчната основа на
получената услуга подлежи на облагане с данък. Горепосочената регистрация по
чл. 97а от ЗДДС е активна до достигане на показателите за задължителна обща
регистрация или за регистрация по избор по смисъла на ЗДДС.

Advertisements