Tags

, , , ,

ВЪПРОС: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изработва облекла на
ишлеме за Франция по договор. Френската фирма има валиден VAT номер във
Франция, при което са налице обстоятелства за определяне на изработката като
доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение във Франция.
Документирането на извършената доставка на услуга става чрез издаването на
фактура без начислен ДДС, като основанието за неначисляване съответно е чл.86,
ал. 3 от ЗДДС.
Готовите облекла са експедирани за Франция на 16.11.2011 год., заедно с
издадена фактура по гореописания ред със същата дата на данъчното събитие.
Фактурата е отразена в дневника за продажби, справката – декларация по ДДС и
VIES – декларацията съответно за м.ноември 2011 година. В началото на
следващият месец и конкретно на 5.12.2011 год. от френска страна ни
уведомяват, че при част от облеклата са открити пропуски, които французите са
били принудени да отстранят като направените разходи ще бъдат за сметка на
българската фирма.
Как трябва да се процедира при документирането и отразяването този вид
направени разходи, трябва ли да бъде издадено кредитно известие от българска
страна?
ОТГОВОР: По същество работата, която е извършила френската фирма по
отстраняване на допуснатите пропуски е редно да се възприеме като доставка на
услуга с място на изпълнение в България, поради обстоятелството, че местната
фирма като получател по доставката е данъчно задължено лице. В този случай
френската фирма следва да издаде фактура за свършената работа в качеството си
на доставчик. Датата на фактурата ще послужи като дата на данъчното събитие. В
тази връзка българската фирма следва да състави протокол по чл. 117 от ЗДДС, който да съдържа реквизитите, изброени в ал. 2 на същия и по този начин начисли
дължимия ДДС.
В конкретния случай с оглед на факта, че французите са извършили някаква
допълнителна работа, не е уместно да се издава кредитно известие от българската
фирма към основната фактура за сума равна на направените разходите, защото
имаме две различни доставки на услуги. Разбира се най-вероятно плащането по
фактурата на френската фирма ще бъде прихванато от тяхното задължение по
фактурата на местната фирма, но това трябва да се уточни от двете страни по
търговския договор.

Advertisements