Въпрос: Достатъчен ли е инвентаризационният документ за начилсяване липсата
по ДДС?
Отговор: При положение, че се прави корекция на ползван данъчен кредит във
връзка с липсата на активи, то тогава на основание чл. 66 ал. 1 от ППЗДДС и във
връзка с чл. 79 ал. 3 от ЗДДС издава протокол със следното съдържание:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на лицето;

3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. размер на ползвания данъчен кредит;
6. брой години по чл. 79, ал. 6 от ЗДДС;
7. размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 6 от ЗДДС

Advertisements