Tags

,

Въпрос: Бихте ли да пояснили, кога съм задължена да издавам известия към
фактура?
Отговор: Отговор на Вашия въпрос, може да се намери в писмо № 91-00-
288/26.09.2008 г. на НАП. При изменение на данъчната основа на доставка или при
развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да
издаде известие към фактурата – дебитно или кредитно известие.При увеличение
на данъчната основа се издава дебитно известие. При намаление на данъчната
основа, вкл. при предоставяне на търговска отстъпка или намаление след датата на
възникване на данъчното събитие или при разваляне на доставки, се издава
кредитно известие.В случай на прекратяване или разваляне на договор за
финансов лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС доставчикът издава кредитно известие
за разликата между данъчната основа на доставката и сумата, която задържа въз
основа на договора, без данъка по този закон.
Срокът за издаване на известията е не по-късно от 5 дни oт възникване на
съответното обстоятелство – изменението на данъчната основа или разваляне на
доставката.
Посочените по-горе правила, валидни за фактуритe, са oтносими и за известията.

Advertisements