Въпрос: Може ли да бъде отказан данъчен кредит при загубване на касовата
бележка към фактурата?
Отговор: Първо, не се признава самият разход на основание чл. 10, ал. 4 от ЗКПО,
който регламентира че липсата на фискална касова бележка от фискално
устройство, когато е налице задължение за издаването й, е основание за
непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.
Второ, във връзка с чл. 26 т. 3 от ЗКПО, непризнати разходи за данъчни цели са
разходи за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за
данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която
е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели.

Advertisements