Tags

, ,

Въпрос: Как се определя „основната дейност” по чл. 96 от ЗДДС?
Отговор: Понятието „основна дейност” няма легално определение съгласно Закона
за данък добавена стойност.Законово е определено,че разпоредбите на
нормативният акт ако не могат да се приложат съгласно точния им смисъл, е
прието да се тълкуват съобразно смисъла на разпоредби от други нормативни
актове. Най-подходящо при определянето и е прилагането на § 1 от
допълнителните разпоредби на Закона за регистър Булстат, т. 3: “Основната
икономическа дейност” на единиците в регистъра се определя съгласно най-ниското ниво на Националната класификация на икономическите дейности, като
последователно се прилага избраният критерий при определянето на раздела,
групата и класа. Изборът на критерий е в съответствие с наличните данни за
единицата, при спазване на следния приоритет: а) най-голям дял в нетния размер
на приходите от дейността; б) най-голям размер на брутното производство на
стоки и услуги, продукт на съответната дейност; в) най-голям размер на
изплатените надници и заплати за дейността; г) най-голям брой заети в дейността.”

Advertisements