Tags

, ,

Въпрос: Предстоят сделки със стоки, които отговарят според нас на условията за
0% данък добавена стойност. Кои са задължителните условия, които трябва да
бъдат спазени?
Отговор: Съгласно чл. 28 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е доставката
на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до
трета страна или територия от или за сметка на доставчика, също и доставката на
стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до
трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице,
което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага,
когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на
плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и
развлекателни цели или за лични нужди.
Трябва да спазите следните изисквания: Да издадете фактура по Закона за
добавена стойност, с идентификационния номер по ддс на вашия клиент. Този
номер трябва да е валиден към датата на издаване на фактурата към клиента/ т.е.
вписан във ВИЕС системата/ Стоките да са изпратени или транспортирани от наша
територия към територията на държава членка, издала ддс номера на клиента.
Трябват транспортни документи, вкл.писмено потвърждение от получателя на
стоките, че същите са пристигнали до място определено за местоназначение. НАП
са в правото си да изискват допълнителни документи и обяснения, с цел
уточняването на факти и обстоятелства по сделката.

Advertisements