Tags

,

С присъединяването на България към Европейския съюз и
премахването на митническия контрол по вътрешните граници
със съседните държави членки от 01.01.2007г. стана възможно
свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали в
рамките на Общността.
Поради премахването на митническия контрол понятията
“внос” и “износ” при осъществяването на сделки между
търговци от различни държави членки на ЕС се заменят с
вътреобщностни “придобивания” (ВОП) и “доставки” (ВОД).
Настоящата брошура е разработена, за да обясни
механизма за начисляване и отчитане на ДДС при движението
на стоки в рамките на Общността, съобразно националното
законодателство, приложимо към 30 април 2007г.
Общото правило е, че облагането с ДДС при
вътреобщностните доставки е в страната на потребление
на стоката, което означава, че за продавача тази доставка е
облагаема със ставка 0 %, а купувачът начислява данък по
стандартната ставка в своята държава членка. Важно условие
за да се прилага този механизъм е двамата търговци да са
регистрирани лица за целите на ДДС в своята държава членка
и да притежават валидни ДДС номера.
Данъчната администрация на всяка държава членка
поддържа електронна база с данни на търговците, регистрирани
за целите на ДДС благодарение, на която всеки търговец може
да провери валидността на ДДС номера на своя контрагент.

Периодично държавите членки обменят информация за осъществените вътреобщностни доставки посредством Системата за обмен на информация ”VIES” /VAT Information Exchange System/.

Advertisements