Tags

, ,

ДДС територия - общ пазар ЕС

ДДС територия – общ пазар ЕС

dds2

ДДС територия – общ пазар ЕС

Защо е необходимо да знам териториалния обхват на държавите членки за целите на ДДС?

Тази информация е важна, за да се определи механизма на
данъчно облагане при движението на стоки или предоставянето
на услуги между различните държави членки.
“Територия на държава членка” е територията на всяка
държава членка, на която се прилага “Договорът за създаване
на Европейската икономическа общност”, с изключение на
всяка територия, която е част от митническата територия на
съответната държава членка, но за целите на ДДС е изключена
от територията на държавата членка.
При осъществяване на сделки от търговци, регистрирани
за целите на ДДС в държава членка, се прилага механизма на
облагане на вътреобщностни доставки и придобивания.
12
При доставки на стоки към/от трети страни, които са
извън териториалния обхват на Европейската общност се
прилага механизма на облагане внос и износ

Advertisements