Tags

, , , ,

Доставчик на услуга с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, от който се предоставя услугата (ако няма, това е мястото на пребиваване на доставчика) – България и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС извършва услуга на контрагент(получател)  с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, на който се предоставя услугата (ако няма, това е мястото на пребиваване на получателя) Европейски съюз и данъчно задължено лице, съгласно определението в ЗДДС

То  съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.

Примерен текст за фактура:

Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2. Обратно начисляване. (The delivery is not a subject of VAT taxation in Bulgaria in accordance with art 86, par. 3 in connection to art.21, par.2. Reverse Сharge.)
Доставката се включва във VIES декларацията, ако получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.

Ако получателя на доставката(услугата) е регистрирано в трета страна то : спрямо общо правило при облагането на услугите – чл.21, ал.1 и ал.2 важат същите правила посочени по-горе.

Advertisements