Tags

Указание № 4/17.03.2014 г. на МФ за прилагане на глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 към закона в сила от 01.01.2014 г.

Свалете указанието от тук : указание обратно начисляване на ДДС

Advertisements