Tags

, , ,

Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за :

1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;

2. извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие  за облагаема доставка;

3. осъществен от него внос;

4. изискуемия от него данък като платец по глава осма.

            Правото на приспадане на данъчен кредит по правило възниква, когото подлежащият на приспадане данък стане изискуем. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ 

Основен принцип – 

Чл.68 от ЗДДС

Само данъкът, начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка може да бъде приспаднат от данъка, който е изискуем от лицето

Условия относно предназначението на стоките и услугите 

Чл.69 от ЗДДС

Стоките или услугите трябва да бъдат :

– използвани за целите на облагаемата дейност   (изцяло или частично);

– необходими за облагаемата дейност.

Условия относно наличието на документи

Чл. 71 от ЗДДС

Необходимо е :

– лицето да притежава данъчен документ в който данъкът да е посочен на отделен ред, или

– притежава митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, където лицето е посочено като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък или даващ възможност за изчисляването на тази сума (чл. 56 от ППЗДДС) (виж становище на изпълнителния директор на НАП с изх. № 91-00-58/12.02.2009г.) , или

– притежава административен акт, издаден от митнически орган (чл.56а от ППЗДДС) (виж горепосоченото становище) , или

– лицето е издало протокол и данъкът е самоначислен в случаите по глава VІІІ, или

– притежава документ по чл.131, ал.1, т.2 от ЗДДС в случаите на публична продан

– притежава документите определени в ППЗДДС в случаите на правоприемство по чл.10 от ЗДДС

– (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и протокол по чл. 151в, ал. 8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът прилага глава седемнадесета “а“                                                                    ;

– (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) притежава данъчен документ и документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, и е издало протокол по чл. 151г, ал. 8 от ЗДДС – за доставки, при които доставчикът не прилага глава седемнадесета “а”.

Условия относно сроковете за упражняване на правото на ДК

Чл. 72 от ЗДДС

правото на приспадане на данъчния кредит трябва да бъде упражнено през данъчния период на възникване на това право на приспадане, или в един от следващите 12 данъчни периода

ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ, ТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНО КАТО ТАКОВА ОТ СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА ПРЕДВИДЕНА В ЗАКОНА– чл. 70 от ЗДДС

Advertisements