Tags

, , ,

ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ИНТЕРНЕТ (ЧЛ. 21 АЛ. 7 ОТ ЗДДС, ДВ бр.95 от 01.12.2009г.) 

Мястото на изпълнение на доставка на услуги, извършвани по електронен път, е на територията на страната, когато са налице едновременно следните условия:

1. получател по тези доставки е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребивава на територията на страната;

2. доставчик е данъчно задължено лице със седалище или постоянен обект, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване са извън Общността;

Advertisements