Tags

, , , , , ,

Как се третира данъчното облагане между КЧТ в България – клон на чуждестранен търговец регистриран в търговския регистър спрямо българското законодателство

Съгласно Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС – изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г.) –

чл. 3, ал. 1 –  Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

и чл.3 , ал.6 – Не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.

Advertisements